Xem Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông tại đây

Xem Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết tại đây

Xem Nghị Quyết tại đây

Đồng chí Lê Minh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty dự và chỉ đạo Đại hội

Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - Viwaseen.2