Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Cập nhật lúc 04/06/2020 11:43:13 AM (GMT+7)

Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - Viwaseen.2

Xem Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2019 tại đây

Xem Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại đây

Xem Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 tại đây