Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty cổ phần Viwaseen.2 về việc xin ý kiến đầu tư BĐS làm văn phòng công ty. 
Xem link đính kèm dười đây.

  1. Tờ trình v/v đầu tư bất động sản làm văn phòng cty
  2. Nghị quyết hội đồng quản trị công ty - phiên họp ngày 11/05/2017
  3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

Ngày 17/4/2015, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước- Viwaseen.2 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và được Quý cổ đông đồng thuận cao.

Ngày 27/4/2011, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 tổ chức Hội nghị người lao động năm 2011 có sự tham dự của Lãnh đạo Tổng Công ty.

26/4/2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 diễn ra tại Trụ sở Công ty VIWASEEN.2. Nội dung của đại hội báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, phương hướng kế hoạch sản xuất năm 2011. Thông qua báo cáo các chỉ tiêu tài chính được kiểm toán năm 2010 và dự kiến phân phối lợi nhuận thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, thay thế nhân sự, bầu thành viên mới HĐQT.