Công ty Cổ Phần Cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2

Ngày 26 tháng 4  năm 2011

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Công ty CP cơ khí xây dựng cấp thoát nước – Viwaseen.2

 

 Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và  dân chủ. Tạo điều kiện cho công tác tổ chức  tiến hàng đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định  của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp