Xem Nghị quyết tại đây
Xem Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông tại đây Xem Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết tại đây Xem Nghị Quyết tại đây
Đồng chí Lê Minh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty dự và chỉ đạo Đại hội
Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - Viwaseen.2