LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIỮA BAN QLDA CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH PHÚC VÀ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM (VIWASEEN) NGÀY 10/11/2011

Cập nhật lúc 15/11/2011 10:45:42 PM (GMT+7)

GÓI THẦU CP-3: CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ, XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH THỬ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

NHÀ THẦU TRỰC TIẾP THI CÔNG: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (VIWASEEN.2)

Giá Hợp đồng: 154.992.326 Yên Nhật ( Bằng chữ: Một trăm năm tư triệu, chín trăm chín hai nghìn, ba trăm hai mươi sáu Yên Nhật) và 256.119.685.848 Đồng Việt Nam ( Bằng chữ: Hai trăm năm sáu tỷ, một trăm mười chín triệu, sáu trăm tám lăm nghìn, tám trăm bốn tám đồng Việt Nam).