Thông báo tổ chức Đaị hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Cập nhật lúc 22/04/2011 06:08:58 PM (GMT+7)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWASEEN.2 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

 

Tổng công ty đầu tư nước và môi trường việt nam

- VIWASEEN

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước VIWASEEN.2 

 

Thông báo

V/v Tổ chức Đaị hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty  cổ phần  Viwaseen.2

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWASEEN.2 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2011

Địa điểm: Phòng họp Công ty- 58/85 Hạ Đình – Thanh Xuân - Hà Nội.

Nội dung Đại hội:

-       Báo cáo công tác của HĐQT và chi phí cho hoạt động của HĐQT và BKS.

-       Báo cáo kết quả SXKD năm 2010, kế hoạch SXKD năm 2011 và kế hoạch định hướng đến năm 2015.

-       Báo cáo tài chinh năm 2010

-       Tờ trình thanh toán cổ tức năm 2010 và trích lập các quỹ.

-       Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2011

-       Bác cáo của Ban kiểm soát

-       Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ II ( 2011-2016)

-       Thông qua các vấn đề quan trọng khác trình Đại hội

   Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước, Cổ đông nắm giữ số cổ phần từ 0,3% vốn điều lệ trở lên được tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác thay mình thực hiện quyền và nghĩa vụ trong Đại hội.

Số cổ đông nắm giữ số cổ phần dưới mức 0,3% vốn điều lệ có thể họp và cử người trong nhóm đại diện cho mình thực hiện quyền và nghĩa vụ trong Đại hội. Mọi sự uỷ quyền phải thực hiện theo mẫu quy định.

 Đối với người được uỷ quyền đại diện cho một nhóm Cổ đông, giấy uỷ quyền phải được gửi về  Công ty ( Phòng Tài chính kế toán) trước ngày 22/4/2011 để lập danh sách đại biểu dự Đại hội.

            Thông báo này thay cho giấy mời đối với các Cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông theo quy định./.

  Hà Nội, ngày  15  tháng  04  năm  2011

   T/M Hội Đồng quản trị

Chủ tịch đã ký

Trần Văn Cử

AttachmentSize
thong_bao_moi_hop_dhcd_2011_tin.doc165 KB